ฟาร์มเดอเล็กเป็นฟาร์มเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว อันประกอบไปด้วยแปลงสาธิต การเกษตร เรือนเรียนรู้
และ ฝึกงานคอกม้า สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง บึงน้ำธรรมชาติและสนามขับ ATV ที่ใช้เป็นห้องเรียนที่นอกจากจะให้ความรู้เรื่องการเกษตร
เลี้ยงสัตว์และสิ่งแวดล้อมแล้วยังมุ่งเน้นการพัฒนาความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติ ความสมดุลย์ในการใช้ชีวิต
และความเป็นอยู่อย่างพอเพียง รวมถึงการพัฒนาทักษะทางสังคม อารมณ์ การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ผ่านสื่อการสอนและการทำกิจกรรมในฟาร์ม

vision

Our Philosophy

ปรัชญาของฟาร์มคือการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิตผ่านกระบวนการธรรมชาติ กิจกรรม
ทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแบ่งปัน
ให้กับผู้อื่นดั่งคำขวัญของฟาร์ม
Happiness is to Share หรือ “สุขใจได้แบ่ง ปัน”
ฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย
ได้อย่างมีความสุขด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

Mission

Our Mission

พันธกิจของฟาร์มเดอเล็กคือ

  1. เรียนรู้และทดลองทำเกษตรแบบไร้สารเคมีเพื่อนำผลผลิต ที่ได้มาใช้ในฟาร์ม
  2. เรียนรู้และทดลองเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร และเพื่อการเรียนรู้
  3. ศึกษาและสร้างกระบวนการคัดแยกและจัดการขยะอย่างง่าย ภายในฟาร์ม ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ภายในครัวเรือน สนับสนุนกิจกรรมการจัดการขยะภายในชุมชน
  4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และสันทนาการให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปโดยใช้ “ห้องเรียนในฟาร์ม”
  5. พัฒนากิจกรรมสำหรับเยาวชนที่ส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาทักษะทางสังคม อารมณ์และความคิด
  6. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนองค์กร กลุ่มหรือบุคคลที่ต้องการ ความช่วยเหลือและสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นที่ กลุ่มของเด็กและเยาวชน

ฟาร์มเดอเล็กก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเลือกสำหรับเด็กและผู้ปกครองที่สนใจการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ
การเรียนรู้วิถีชีวิตชนบทเชิงเกษตรแบบเรียบง่ายที่คนยุคนี้เริ่มห่างไกลออกไปทุกที การเล่นสนุก active กลางแจ้งโดยไม่ต้อง
พึ่งพาเครื่องเล่นอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีล้ำยุคใดๆ การพักเบรคจากความเร่งรีบ และมลภาวะในเมืองไปจนถึงการสร้างความสมดุลย์ให้กับชีวิต

นอกจากวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และใกล้ชิดธรรมชาติแล้วเราต้องการปลูกจิตสำนึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทน
ความมีระเบียบ วินัย รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจ และเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ ฝึกความระมัดระวังตัวในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
สร้างความมั่นใจในการทดลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวข้ามความกลัวจินตนาการและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงแหล่งที่มา
ประโยชน์และโทษของอาหารที่บริโภค

PROGRAM

กิจกรรมสำหรับครอบครัว

กิจกรรมสำหรับครอบครัว

กิจกรรมสำหรับครอบครัว Farm de Lek ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพระหว่างพ่อแม่ลูกและสมาชิกครอบครัวท่านอื่นๆ

DETAIL