แคมป์เช้าไปเย็นกลับช่วงปิดเทอม

แคมป์เช้าไปเย็นกลับช่วงปิดเทอม กิจกรรมที่เน้นสาระความรู้และการลงมือทำที่เข้มข้น  มีให้เลือกทั้งหมด 5 แคมป์ 5 สาระการเรียนรู้

เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
เช้าไปเย็นกลับ เวลา 9:30-15:30 น.

DIY Thai Herb Workshop เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สรรพคุณและประโยชน์ของสมุนไพร การทำ อาหาร งานศิลปะและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

จองกิจกรรม

เรียนรู้เรื่องม้า
เช้าไปเย็นกลับ 9:30-15:30 น.

Introduction to Horsemanship เรียนรู้เรื่องม้า การดูแล การสร้างความสัมพันธ์ ความปลอดภัย และอุปกรณ์ที่ใช้กับม้ารวมถึงการเรียนและฝึกขี่ม้า

จองกิจกรรม

เรียนรู้เรื่องการทำเกษตรและอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
เช้าไปเย็นกลับ 9:30-15:30 น.

Grow Your Own Food เรียนรู้เรื่องอาหาร แหล่งที่มาของอาหารจากในฟาร์ม การลงมือ  ปลูก ดูแลและเก็บผลผลิตที่ปลูกในฟาร์มมาประกอบอาหาร

จองกิจกรรม

เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ยานพาหนะชนิดต่างๆ
เช้าไปเย็นกลับ 9:30-15:30 น.

Active Farm Adventure เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ยานพาหนะชนิดต่างๆในฟาร์มไม่ว่าจะเป็น เรือแจว คายัค บอร์ดยืนพาย ATV หรือจักรยาน ฝึกควบคุมบังคับทิศทาง เรียนรู้กฏจราจร ความปลอดภัยและออกสำรวจชุมชนรอบฟาร์มด้วยยานพาหนะที่ใช้ในฟาร์ม

จองกิจกรรม

เรียนรู้เรื่องสัตว์ฟาร์ม
เช้าไปเย็นกลับ 9:30-15:30 น.

Farm Animal Explorer เรียนรู้เรื่องสัตว์ฟาร์ม ลักษณะทางกายภาพ ความเป็นอยู่ สุขอนามัย อาหาร การเลี้ยงและดูแลสัตว์ชนิดต่างๆรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสัตว์ในฟาร์ม

จองกิจกรรม

หมายเหตุ

รบกวนผู้ปกครองทุกท่านอ่านทราบข้อมูลว่าฟาร์มมี Group Liability Insurance ที่จะ cover ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฟาร์มอย่างเคร่งครัด (ผู้ปกครองทุกคนต้องลงนามรับทราบยินยอมข้อกำหนดในการทำกิจกรรมในวันทำกิจกรรมค่ะ)