กิจกรรมเช้าไปเย็นกลับ

โปรแกรมเต็มวันเช้าไปเย็นกลับ 9.30-15.30 น.
สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี เข้ามาทำกิจกรรมกับผู้ปกครองและครอบครัวโปรแกรมเช้าไปเย็นกลับแบ่งการทำกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำเน้นสาระและความรู้เกี่ยวกับการเกษตร สัตว์และสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเล่นกลางแจ้งบนสนามเด็กเล่นและบึงน้ำธรรมชาติ เป็นช่วงเวลาผ่อนคลายและสนุกของเด็กๆกับการเล่นที่มีความตื่นเต้นท้าทายและส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาความมั่นใจ ความกล้าทดลองทำสิ่งใหม่ ฝึกสังเกต วิเคราะห์ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยและการระมัดระวังตัว การได้เล่นอย่างอิสระร่วมกับเด็กคนอื่นยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม เช่น การทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ฝึกความมีน้ำใจ ความอดทนและการเคารพสิทธิของผู้อื่น

โปรแกรมเต็มวันเช้าไปเย็นกลับ
เวลา 9:30-15:30 น.

เวลา 09.30 เดินทางถึงฟาร์ม 

เวลา 09.45-12.00 กิจกรรมลงมือทำ 2 กิจกรรม

- กิจกรรมเลี้ยงสัตว์

- กิจกรรมฟาร์มที่วิทยากรจัดให้ตามความเหมาะสม

เวลา 12.00 - 13.00 พักทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 - 15.30 กิจกรรมเล่นสนุกตามใจกลางแจ้ง 

เวลา 15.30 สิ้นสุดโปรแกรมกิจกรรม 

 

จองกิจกรรม

หมายเหตุ

รบกวนผู้ปกครองทุกท่านอ่านทราบข้อมูลว่าฟาร์มมี Group Liability Insurance ที่จะ cover ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฟาร์มอย่างเคร่งครัด (ผู้ปกครองทุกคนต้องลงนามรับทราบยินยอมข้อกำหนดในการทำกิจกรรมในวันทำกิจกรรมค่ะ)