กิจกรรมคอกม้า

กิจกรรมคอกม้า - การเรียนขี่ม้าที่ฟาร์มมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับม้า ความสัมพันธ์กับม้า ทักษะและวิธีการในการดูแลและขี่ม้ารวมถึงทักษะและวิธีในการฝึกม้าสำหรับผู้ดูแลม้า
เจ้าของม้าและผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับม้านอกเหนือจากการขี่ การจัดการเรียนรู้คอกม้า  

 

กิจกรรมคอกม้า
-

ห้องเรียนคอกม้า สอนขี่ม้า ให้ความรู้เรื่องการดูแล ความปลอดภัย การฝึกม้า ความรู้อื่นๆเกี่ยวกับม้าและการใช้ม้าในการบำบัดเด็กความต้องการพิเศษ

 

จองกิจกรรม

หมายเหตุ

รบกวนผู้ปกครองทุกท่านอ่านทราบข้อมูลว่าฟาร์มมี Group Liability Insurance ที่จะ cover ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฟาร์มอย่างเคร่งครัด (ผู้ปกครองทุกคนต้องลงนามรับทราบยินยอมข้อกำหนดในการทำกิจกรรมในวันทำกิจกรรมค่ะ)