กิจกรรมที่จัดตามความต้องการพิเศษ

กิจกรรมที่จัดตามความต้องการพิเศษ นอกจากโปรแกรมหลักของฟาร์มแล้ว Farm de Lek สามารถจัดกิจกรรมตามความต้องการของคณะบุคคล บริษัท สถาบันและองค์กรต่างๆที่มีความสนใจใน กิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและเล่นสนุกเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาและออกแบบกิจกรรมได้ตามความต้องการอย่างเหมาะสม

โปรแกรมที่จัดตามความต้องการพิเศษ
-

โปรแกรมที่จัดตามความต้องการพิเศษ นอกจากโปรแกรมหลักของฟาร์มแล้ว Farm de Lek สามารถจัด กิจกรรมที่เหมาะสมตามความต้องการของคณะบุคคล บริษัท สถาบันและองค์กรต่างๆที่มีความสนใจใน กิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและเล่นสนุกเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำ ปรึกษาและออกแบบกิจกรรมได้ตามความต้องการอย่างเหมาะสม

จองกิจกรรม

หมายเหตุ

รบกวนผู้ปกครองทุกท่านอ่านทราบข้อมูลว่าฟาร์มมี Group Liability Insurance ที่จะ cover ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฟาร์มอย่างเคร่งครัด (ผู้ปกครองทุกคนต้องลงนามรับทราบยินยอมข้อกำหนดในการทำกิจกรรมในวันทำกิจกรรมค่ะ)