แคมป์ค้างคืน

แคมป์ค้างคืน ในช่วงปิดเทอมของโรงเรียนไทยและโรงเรียนนานาชาติ Farm de Lek จัดกิจกรรมให้เด็กๆมาพักค้างคืนที่ฟาร์ม
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน หรือ 4 วัน 3 คืน  เพื่อเรียนรู้และทำกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น กิจกรรมค้างคืนรับเด็กอายุ 8-13 ปี
หรืออายุตำ่กว่า 8 ปี ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และจะรับเด็กจำนวนจำกัดไม่เกินแคมป์ละ 8-10 คน กิจกรรมแคมป์ค้างคืน เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ฝึกความรับผิดชอบและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น  พัฒนาทักษะในทางสังคมและในการเรียนรู้พร้อมๆกับการฝึกจิตสำนึกต่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังได้เล่นสนุกแบบเรียบง่ายในธรรมชาติ โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์สื่อสารหรือเทคโนโลยีใดๆ  กิจกรรมค้างคืนแบ่งเป็นทั้งหมด 4 แคมป์ 4 สาระการเรียนที่เสนอสาระในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันดังนี้

Rides Around the Farm
2 คืน 3 วัน

Rides Around the Farm (2 คืน 3 วัน) เป็นแคมป์ที่เน้นกิจกรรมการใช้ยานพาหนะที่มีในฟาร์ม เพื่อความสนุก ฝึกทักษะหลากหลายด้าน เช่น การฝึกให้มีสมาธิ สติ ความกล้าความเพียรพยายามและความอดทน ความเข้าใจในเรื่องทิศทางสามารถบังคับควบคุมยานพาหนะได้ ความปลอดภัยการใช้และดูแลอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องรวมไปถึงวินัยและกฎจราจร การทํางานเป็นทีมเพื่อภารกิจที่ได้รับให้สําเร็จเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย

จองกิจกรรม

The Little Farmer
2 คืน 3 วัน

The Little Farmer (2 คืน 3 วัน) เน้นสาระการเรียนรู้และลงมือทำงานเกษตร เลี้ยงสัตว์ นำ ผลิตผลจากการเกษตรมาประกอบอาหารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีชนบทแบบเรียบง่ายและพอเพียง

จองกิจกรรม

Pony Camp
2 คืน 3 วัน

Pony Camp (2 คืน 3 วัน) เป็นแคมป์ที่เรียนรู้ และทําความรู้จักกับมาอย่างใกล้ชิด ฝึกขี่ม้า ฝากดูแลม้าช่วยให้เด็กๆ เกิดความอดทน ความเพียรในการทําภารกิจที่ไม่ค่อยสนุกให้สําเร็จ ความมีน้ําใจช่วยเหลือกันและกัน ฝึกจิตใจให้ มีความอ่อนโยน มีเมตตาต่อสัตว์ ก้าวข้ามความกลัวและข้อจํากัดที่ขวางกั้น การเรียนรู้ และพัฒนาการที่เป็นไปได้ ฝึกให้มีสติแลระมัดระวังตัวเมื่ออยู่ใกล้หรือทํางานกับสิ่งมีชีวิต

จองกิจกรรม

Life on the Farm
3 คืน 4 วัน

Life on the Farm (3 คืน 4 วัน) เป็นแคมป์ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ กิจกรรมหลากหลายในฟาร์ม ตั้งแต่การฝึกใช้ยานพาหนะ งานเกษตร เรียนขี่ม้า ทำอาหาร กิจกรรมชุมชนและจิตอาสา เรียนรู้การใช้ชีวิตในฟาร์มอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

จองกิจกรรม

หมายเหตุ

รบกวนผู้ปกครองทุกท่านอ่านทราบข้อมูลว่าฟาร์มมี Group Liability Insurance ที่จะ cover ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฟาร์มอย่างเคร่งครัด (ผู้ปกครองทุกคนต้องลงนามรับทราบยินยอมข้อกำหนดในการทำกิจกรรมในวันทำกิจกรรมค่ะ)