กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่จัดพิเศษเพื่อฝึกเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปให้มีความ ตระหนักรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางความต้องการ การเรียนรู้กายภาพ มีความเมตตาเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มองเห็น คุณค่าในตัวเอง และสามารถที่จะแบ่งปันทรัพยากรที่ตัวเองมีในการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้อื่นได้ Farm de Lek ได้มีส่วนในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและบุคคลที่มีความต้ที่องการพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดนครนายกและใกล้เคียงจากศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรนครนายกมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม “Happiness is to Share” หรือ สุขใจได้แบ่งปัน ที่อาสาสมัครเด็กและเยาวชนในโปรแกรม จิตอาสาของฟาร์มได้สร้างโอกาส เรียนรู้และแบ่งปันร่วมกับเด็กและเยาวชนผู้มีความต้องการพิเศษ

โปรแกรมจิตอาสา
เช้าไปเย็นกลับ

โปรแกรมจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่จัดพิเศษเพื่อฝึกเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปให้มีความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางสังคม มีความเมตตาเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มองเห็นคุณค่าในตัวเองและสามารถที่จะแบ่งปันทรัพยากรที่ตัวเองมีในการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้อื่นได้ Farm de Lek ได้มีส่วนในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและบุคคลที่มีความต้ที่องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครนายกและใกล้เคียงจากศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรนครนายกมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม “Happiness is to Share” หรือ สุขใจได้แบ่งปัน ที่อาสาสมัครเด็กและเยาวชนในโปรแกรม จิตอาสาของฟาร์มได้สร้างโอกาส เรียนรู้และแบ่งปันร่วมกับเด็กและเยาวชนผู้มีความต้องการพิเศษ

จองกิจกรรม

หมายเหตุ

รบกวนผู้ปกครองทุกท่านอ่านทราบข้อมูลว่าฟาร์มมี Group Liability Insurance ที่จะ cover ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฟาร์มอย่างเคร่งครัด (ผู้ปกครองทุกคนต้องลงนามรับทราบยินยอมข้อกำหนดในการทำกิจกรรมในวันทำกิจกรรมค่ะ)