ห้องเรียนฟาร์ม

ห้องเรียนฟาร์ม

Farm de Lek จัดกิจกรรมบนพื้นที่ที่ถูกแบ่งเป็นโซนหรือห้องเรียนดังนี้

 • ห้องเรียนฟาร์มสัตว์ ประกอบไปด้วยสัตว์ฟาร์ม 7 ชนิด ในฟาร์มสัตว์เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ สายพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่อาศัย อาหาร การดูแลและประโยชน์ที่ได้รับจากสัตว์แต่ละชนิด รวมถึงการได้ สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์นับว่าเป็นห้องเรียนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเด็กจะได้ใกล้ชิดและรู้จักสัตว์ชนิดต่างๆมากขึ้นทั้งที่ เคยพบเห็นและที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันเมื่อได้สัมผัสกับสัตว์ต่างๆจึงเหมือนเป็นการเปิดโลกกว้างก้าวข้ามผ่านกำแพงความกลัวและเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่อีกด้วยสำหรับกิจกรรมห้องเรียนฟาร์มสัตว์ เด็กๆจะได้ลงมือผสมอาหารให้หมู ให้อาหารหมูแพะม้า เป็ด ไก่ กระต่าย และเก็บไข่ไก่ เมื่อเด็กๆได้ใกล้ชิดกับสัตว์เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกัน จึงนับว่าเป็นการได้ปลูกฝังความอ่อนโยน การฝึกการสังเกต ความใส่ใจ และการสร้างความผูกพัน
 • ห้องเรียนแปลงผัก เรียนรู้ประเภทและชนิดของผักสวนครัวและวิธีการปลูกแบบไร้สารเคมี การทำเกษตรอินทรีย์โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ในฟาร์ม เช่น ปุ๋ยจากเศษอาหารและ มูลสัตว์ เศษใบไม้ใบหญ้าแห้งหรือฟางจากคอกสัตว์ การสกัดสารกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร
 • ห้องเรียนฝึกทำอาหาร เรียนรู้วิธีการทำอาหารจากผลผลิตในฟาร์มและวัตถุดิบอื่นๆ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของที่มาที่ไปของอาหาร ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการ
 • ห้องเรียนสวนดอกไม้ รู้จักดอกไม้ไทย เรียนรู้ชื่อ ลักษณะ สี กลิ่น รส สรรพคุณและประโยชน์ของ ดอกไม้แต่ละชนิดที่สามารถนำมาประกอบอาหาร สกัดกลิ่น ทำชิ้นงานศิลปะหรือแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้
 • ห้องเรียนบ่อปลา รู้จักปลาน้ำจืดที่เป็นปลาเศรษฐกิจของไทย เรียนรู้เรื่องอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย ความสำคัญและประโยชน์ของปลาแต่ละชนิด
 • ห้องเรียนสมุนไพร รู้จักสมุนไพรพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทยในการนำสมุนไพรมาประกอบอาหาร ทำ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ห้องเรียนนาข้าว เรียนรู้เรื่องข้าว กระบวนการปลูก เก็บเกี่ยวและแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ ต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทยและสัตว์ที่มีความสำคัญต่อการทำนา
 • ห้องเรียนศิลปะ blank.
 • ห้องเรียนโรงขยะ จะเน้นให้เด็ก ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการแยกขยะแต่ละชนิด การสร้างมูลค่าจากขยะ ซึ่งเป็นการฝึกความรับผิดชอบ ต่อสังคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยรักษ์โลกด้วยสองมือเล็กๆของเราเอง สำหรับห้องเรียนโรงขยะเด็กจะได้เรียนรู้การแยกขยะแต่ละประเภท การนำขยะที่แยกแล้วไปกำจัด อย่างถูกวิธีและสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากขยะได้
 • ห้องเรียนปุ๋ยอินทรีย์ เรียนรู้การนำวัสดุเหลือใช้ในฟาร์มหรือในครัวเรือน เช่นมูลสัตว์ เศษอาหาร ใบไม้แห้งมาแปรรูปเป็นปุ๋ยและวัสดุที่ใช้ในการเกษตร
 • ห้องเรียนคอกม้า รู้จักม้าสายพันธุ์ต่างๆ เรียนรู้เรื่องอาหาร ความปลอดภัย อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับม้า การดูแลและสร้างสัมพันธ์กับม้าไปจนถึงการฝึกขี่ม้า
 • ห้องเรียนกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นพื้นที่การเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างอิสระ มีกิจกรรมฝึกทักษะและ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้เลือกมากมาย เช่น บ้านต้นไม้ แทรมโพลีน ว่ายน้ำในบึง ธรรมชาติ โหนตัวลงน้ำ พายเรือคายัคคานู พายบอร์ดยืนหรือ SUP Board ขับ ATV และขี่จักรยาน
 • ห้องเรียนจิตอาสาและชุมชน เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจิตอาสาที่เด็กๆจะได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเอง มี ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ที่มีความแตกต่าง สามารถช่วยเหลือและแบ่งปันได้อย่างมีความสุข ฝึกการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี ฝึกทำงานสาธารณะประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนที่อยู่รอบๆฟาร์ม

กิจกรรมเช้าไปเย็นกลับเต็มวัน
เวลา 9:30-16:00 น. สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี

โปรแกรมเช้าไปเย็นกลับแบ่งการทำกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำเน้นสาระและความรู้เกี่ยวกับการเกษตรสัตว์และสิ่งแวดล้อม ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเล่นกลางแจ้งบนสนามเด็กเล่นและบึงน้ำธรรมชาติ เป็นช่วงเวลาผ่อนคลายและสนุกของเด็กๆกับการเล่นที่มีความตื่นเต้นท้าทายและส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย 

จองกิจกรรม

โปรแกรมครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่าย
9.30-13.30 น. และ 11.30-15.30 น. สำหรับเด็กอายุ 2 ถึง 13 ปี

โปรแกรมครึ่งวันเช้าเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร สัตว์และสิ่งแวดล้อม โปรแกรมครึ่งวันบ่ายเน้นกิจกรรมการเล่นสนุกกลางแจ้งบนสนามเด็กเล่นและบึงน้ำธรรมชาติ

จองกิจกรรม

โปรแกรมแคมป์เช้าไปเย็นกลับ เปิดเฉพาะช่วงปิดเทอม
เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

กิจกรรมที่เน้นสาระความรู้และการลงมือทำที่เข้มข้นเฉพาะเรื่อง มีให้เลือกทั้งหมด 5 แคมป์ 5 สาระการเรียนรู้

จองกิจกรรม

หมายเหตุ